הקשת מענן נֹעם תשקה

שיר פלינדרומי

הנדע מִגל חמדה?
הנהן קר המזג
רואה נֵד עֹנג
הנוי בא

הקשת מענן נֹעם תשקה
אביונה. גן עדן האורגזמה
רק נהנה
הד: מֹח לגם עדנה.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

הרֹע סללו חמי-מזג. רואה שיא הרגש ששגרה אישה – אורגזמי, מחולל סערה.

***

פיל זין מרח, קדח פיל חם-המזג. רואה האורגזמה, מחליף חדק. חרמן יזליף.

***

"רב כאב, אישה? ותרי!", מאריך זין יזכיר אמירתו. השיא בא כבר.

 

***

האורגזמה תרקיד ידי קרת-המזג – רואה.

***

מי יספיק? זין. יזקיף, סיים.

***

הבין: גמירה הרי מגניבה.

***

אגמור, זין יזרום גא.

***

מין. שיא איש. נים.

***

גול! זין יזלוג.

***

ניזוּל לו – זין.

מודעות פרסומת

העדות מתודעה

שירים פלינדרומים

העדות האל-מת
העידי! פרטי מי מת!
תמים יִטרף, ידיעה
תמלא התודעה
.

***

הכרה עיגן
בתודעה משורר
רושם העדות
בנגיעה רכה.

***

הכרה שלחה עדוּת:
נואש רִקוד הקרב מול היגון
עתה מתברר: עצום כאב
בא כמו צער רב (תם התענוג)
יהלום ברקה, דוקר שאון
תודעה חלשה, רכה.

***

מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום
מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום
מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום.

***

משפטים פלינדרומים

צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה חרץ.

***

מוח שִגר את העדות, הריץ בציר התודעה תא רגש חום.

***

תודעה רגש חלק. מרז בלב זרם, קלח. שִגר העדות.

***

העדות בסוף. תיכון יחנך? כן, חינוך יתפוס בתודעה.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

רצון נושל מתודעה, העדות מלשון נוצֵר.

***

העדות: התוגה הלילה – הגות התודעה
(כל המילים בפלינדרום זה מתחילות באות ה').

***

עמוּד חלש העדות לתודעה שלח, דומע.

***

לאה מתודעה, ריק קיר העדות מהאל.

***

תודעה צורחת. תחרוץ העדות.

***

תודעת משורר רושמת עדות.

***

ריבוע קסם 5*5

מ  ת  ל  ה  ב
ת  ו   ד  ע  ה
ל  ד  ל   ד  ל
ה  ע  ד   ו   ת
ב  ה  ל  ת  מ

מתלהב תודעה לדלדל, העדוּת – בהלתם.

העוצר ברצועה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שֻגר

בִּעות – מוח לא נח
צורב משא זֶכר מבטי הרוּג
סבל חולל רגש הזעם
החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח
סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

סליחה מעזה שִגר.
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה עוצר, עיר כיבוש
שוב יכתים, ידיח כיבוש
שוב יכתר קרת כיבוש
שוב יכחיד, ימית כיבוש
שוב יכריע רצועה כיבוש.

***

פלינדרומים בשורות

חוקים למיקוח?!
שוב יכפיף כיבוש:
הס! כיבוש שוב יכסה.

***

משפטים פלינדרומים

המבוא: גיהנם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה.

 

***

שוב יכחישו אנשים דם ישנאו שיח-כיבוש.

***

שוב יכניע, ידום מודיעין-כיבוש.

***

רצועה. כיבוש שוב יכה. עוצר.

***

הכובש לופת, פולש, בוכה.

***

בא כיבוש. בלב שוב יכאב.

***

 

שוב יכשל, חלש כיבוש.

***

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

מתנחל – חן תם.

טרוף ספורט

"מעֹרב?" איש רב על "פרפר". המֻצע בתוריהם גישה להפוך בשחיה? מיד "גב", סגנון גס. בגד ים – היחשב? כופה להשיג מהירות בעָצמה. רפרף לעבר שיא ברעם.

***

דחף תחרות. המצע – בריכה. "שיא שגר מיד!", קהל ביקש. זֵעה מוחה? נמס פלפס מן החום העז שקיבל, הקדים רגש איש הכי רב-עָצמה. תור חת, פחד.

***

איש, צא! לואיס ב-88 בסיאול אץ. "שיא,
לא?" שאל
ובמס' 1 סם בו.

***

טרוף סביב ספורט.

פלינדרומים מפורסמים

טיל שליט

שיר פלינדרומי

רֹע פעל. תום מי יחליט?!
השליט. מינף לעג פליט
שיא הפחד טיל בי יבליט.
דחף האיש טיל
פגע לפנים טיל
שהֵטיל
חיים. מות לֹע פער.

***

משפטים פלינדרומים

טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט.

***

"טיל קסאם נמאס!" – קליט?!

***

רצוי הטיל, שליטה יוצר.

***

ליטאי בנה, נביא טיל.

***

טיל מינף – פני מליט.

***

טיל חיים למי יחליט.

***

הטיל – בו בליטה.

רחוב סומסום

רחוב סומסום עצום (גדל)
כאן עוגי בערב יפיק בר-מצוה
שרגא יבורך וכרובי? אגרשהו

צם רב, קיפי ברעב יגוע
נֶאכל דג. מוצע מוס
מוס בוחר.