צמדי שמות פלינדרומים בעברית

צמדי השמות והכינויים הפלינדרומים מבוססים על מקורות המידע הבאים:
א. הפלינדרום הארוך ביותר בעברית;
ב. "מילון אבן שושן המרוכז" / אברהם אבן שושן;
ג. "ספר השמות לבנים ולבנות – חדש" / רבקה גלעדי ועדינה כהן;
ד. שם-לי – מאגר שמות לתינוקות.

***

שימושיות הפוסט: להורים שנולדים להם תאומים (או "סתם" אחים) ומבקשים לבחור עבורם שמות תואמים.

***

אודי, עידוא / יאלי, אילאי / יאלי, הילאי / יאלי, עילאי / ילי, בילי / ילי, גילי / ילי, חילי / ילי, מילי / ילי, עילי / ילי, צילי / ילי, רילי / ילי, תילי / ילי, נילי / נילי, ילין / נילית, ילין / תילי, נילית / תילי, גילית / תילי, הילית / תילי, אילית / תילי, לילית / תילי, עילית / ילי, שי-לי / שי-לי, ליש / שילת, ליש / שילה, ליש / שילו, ליש / שילב, ליש / ילי, אילי / ילי, לי / לי, איל / ליאת, איל / ליאל, איל / ליאב, איל / ילי, הילי / הילי, איליה / הילי, גיליה / הילי, טיליה / הילי, ליה / הילה, ליה / הילל, ליה / נורי, ירון / נורי, מירון / נורי, עירון / נורי, לירון / נורי, רון / ירונה, נורי / נור, ירון / נוריה, ירון / נורית, ירון / רונה, נור / רונת, נור / נור, מרון / נור, שרון / רוני, נור / רוני, דינור / רוני, עינור / רוני, ינור / ינור, שרוני / רוני, לינור / רונית, ינור / נורה, רון / נורה, אהרון / רון, מנור / רון, דנור / רום, מור / רומם, מור / רומה, מור / רומי, מור / רומי, לימור / רומי, תימור / תימור, רומית / תימורה, רומית / תימור, דרומית / מורד, רום / מורן, רום / מורג, רום / מורי, רום / מורי, ירום / מורי, לירום / מורל, רום / מור, לרום / מורל, לרום / מוריה, ירום / מורית, ירום / רינתה, תניר / רינת, תניר / רינת, ניר / רינה, ניר / ניר, תרין / ניר, שרין / ניר, ירין / נירי, ירין / נירי, לירין / נירי, שירין / ירינה, נירי / ניריה, ירין / ריני, יניר / ינירה, ריני / נירית, ירין / תירי, נירית / תירי, שירית / תירי, לירית / תירי, עירית / תירי, מירית / מירית, ירים / מירי, ירים / נדרית, ירדן / ירדן, דרי / דרי, עירד / דר, ארד / דר, ערד / ערד, רע / ערי, רע / ערן, רע / רע, סער / רע, יער / יער, רעי / יערה, רעי / יערי, רעי / רעיה, יער / ירעם, ערי / נרה, רן / רן, ענר / נרי, רן / נרי, לירן / נרי, שירן / נרי, מירן / נרי, בירן / נרי, טירן / נרי, נירן / נרי, עירן / נריעד, עירן / נחל, לחן / נחלה, לחן / נחל, חן / נח, לחן / נחי, ליחן / נחי, חן / חן, נח / חנה, נח / חנן, נח / חני, נח / חוני, נוח / בינה, ניב / תניב, בינת / בינת, ניב / ניב, יבין / בינו, ניב / ביני, ניב / ביני, יניב / יניבה, ביני / ביניה, יניב / יבינה, ניבי / ניבי, יבין / ניבית, יבין / ניביה, יבין / נוי, סיון / נוי, ציון / נוי, יון / נויה, יון / נוית, יון / יונה, נוי / יונת, נוי / יוני, נוי / יוני, לינוי / יולי, לוי / יקי, ריקי / יקי, מיקי / יקי, תיקי / יקי, ציקי / יקים, יקי / יקיר, יקי / יקיר, ריקי / יקירה, ריקי / רז, לזר / רז, עזר / זרח, רז / זרי, רז / זרי, שירז / זרי, לירז / זרי, מירז / יזרח, רזי / יזרע, רזי / הלה, צהלה / הלה, יהלה / הלה, תהלה / הלל, הללה / הללי, היללה / ים, חמי / ים, עמי / ים, שמי / ים, סמי / ים, זמי / ים, רמי / ים, תמי / תו, רות / רות, תור / רותי, תור / רותה, תור / רותם, תור / תור, חרות / ישי, לישי / ישי, שי / ישע, שי / ישר, שי / ישיב, ישי / ישיב, אבישי / רמז, זמר / רם, זמר / רם, תמר / רם, שמר / מרב, רם / בר, מרב / רדי, דר / רדי, לידר / רדי, מידר / רדי, קידר / רדי, עידר / שושן, שוש / שושי, שוש / שוש, פשוש / שוש, משוש / מתן, תם / מתת, תם / מתי, תם / מתי, איתם / רוגל, גור / רוגע, גור / רוגע, עגור / רני, עינר / רני, כינר / רני, לינר / הרי, שירה / הרי, מירה / הרי, נירה / לב, יבל / בלהה, לב / לביא, יבל / נבו, בן / נבט, בן / בן, ענב / בנעד, ענב / בני, עינב / חצב, צח / צח, חץ / צחי, חץ / תיגל, שלגית / תיגל, פלגית / כליל, לילך / כלילה, לילך / נולי, ילון / נולי, אילון / נולי, גילון / ינינה, ניני / ינין, ניני / ינין, פניני / רואי, אור / רואי, ליאור / הוד, אדוה / הוד, חדוה / גון, ענוג / נוגה, גון / דרור, ורד / הדר, ורדה / משב, יבשם / יבשם, שבי / יראת, ארי / ארי, עירא / ליגד, גיל / ליגל, גיל / דודי, דוד / דודו, דוד / גל, שלג / גל, פלג / ניב, רבין / רבין, ניבר / יחיל, ליחי / מיקי, יקים / ידיד, דידי / נוני, ינון / נימי, ימין / ימינה, נימי / תימי, ימית / תבל, בת / תגל, גת / ארז, עזרא / פזי, שיזף / מלי, עילם / לטם, טל / דדי, מידד / מידד, ים / הדס, מסדה / ימימה, מימי / מענית, ינעם / נדיב, אבידן / מרים, מירם / מרים, עמירם / הגר, ערגה / יפרח, רפי / מני, עינם / אבי, ליבא / יוחנן, חוי / נועד, גדעון / נתי, איתן / דדו, עודד / נועם, שמעון / ירבעם, עברי / מולה, יהלום / נדב, דן / רודד, דור / דור, ארוד / נסי, ניסן / רוה, נהור / אפרת, רפא / דגן, גד / נוב, נבון / מירו, אור-ים / בשמת, משב / מעין, אניעם.

השיר הפלינדרומי הארוך ביותר בעברית

הקדמה

שיר פלינדרומי מחורז זה המבוסס על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית,
הוא פלינדרום משוכלל בעל שישה מאפיינים פלינדרומים מספריים:

1. מספר המילים הוא 676
(נכתב גם כמכפלה פלינדרומית של מחלקיו הראשוניים: 2 * 13 * 13 * 2);
2. מספר השמות הוא 636;
3. מספר האותיות בכלל השמות הוא 2,442;
4. מספר השמות המרבי שצירופם הוא פלינדרום* הוא 595;
5. מספר המילים באבן הבנין הפלינדרומית הארוכה ביותר** הוא 515;
6. מספר האותיות באבן הבנין הפלינדרומית הארוכה ביותר הוא 1,991.

* הצירוף המרבי של שמות היוצרים יחד פלינדרום מתחיל ב-"לרום" ומסתיים ב-"מורל".
** אבן הבנין הפלינדרומית הארוכה ביותר מתחילה ב-"נחל" ומסתיימת ב-"יעל-חן".

הפלינדרום כריבוע (צורה סימטרית) שאורך צלעו (בפלינדרום: "עובי ריבוע") 26 מילים.

אילוצים נוספים – כלל השמות והכינויים הם:

1. עבריים (במקור או שאומצו, למיטב ידיעתי);
2. בשימוש בימינו;
3. ייחודיים (אין חזרה על שמות וכינויים ואף לא שימוש בהומוגרפים).

הפלינדרום מכיל אוקסימורון: "לַחש זועק".

חרוזים פלינדרומים (ורצף שמות כנגדם) שנותרו מחוץ לשיר:

1. הידע פוצע בגירים
נגד שונאי זרים
חרפו נפש
רב ירי, "חילץ" מרפש…
שפר, מצליח, יריב, רשף, נופר, חמי, רזי, אנוש, דגן, מירי, גבע, צוף, עדיה.
2. הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
ממורמר…
רם, רומם, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה.
3. כְּרוּב מרד
איש נחרד
הלאום שרד?
לא, מורל ירד…
דרי, לרום, אלדר, שמואל, הדר, חן, שיא, דר, מבורך.
4. הלאום שמור?
לא הילד גמור…
רום, גדליה, אלרום, שמואלה.
5. בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע…
ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב.
6. הרי מת
המרי באמת…
תם, אבירמה, תמירה.

***

תום שמות

יחֱרב
יְקום, הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר
הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים
יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

לרום, רזי, לוי, ניר, ליחן, הוד, חמי, רדי, עירן, ארז, ענוג, רותי, דוד, פזי, שירז, בני, עילם, נורית, ירום, דדי, מסדה, כלילה, ריני, נחלה, מימי, מענית, ינור, ישיב, אבידן, מרים, ערגה, בינה, רומית, זרח, רפית, נוי, תימור, דינו, משוש, פלגית, נחל, עיתי, ליעד, רומה, להבית, נבט, ימה, יעד, יבין, תלם, עתירה, זמר, כליל, גדעונה, נדרית, ינין, פלטי, מזור, מיקו, שהם, ענב, רמה, נורי, לירם, אהרונה, נתי, אדר, עירד, היא-לי, הרי, אילאיל, מגן, ימין, ברוך, ביבי, ניסנה, ענר, ורדי, נרה, עונג, לפיד, הד, דורה, ידיד, יקי, ליחי, נוחי, פרי, ליבת, יגל, שרי, קינן, רואי, נונה, נדב, דגן, עמרי, לאה, כסיף, שרה, נועם, שיפי, צרי, אמיתי, מעין, שריד, נבון, יהלומה, צינה, ירבעם, ערי, שירי, מנו, יצהל, יצהר, יקים, ריקי, מודי, אנוש, רגב, ירין, רענן, עודדה, נוריה, ביניה, נחמן, יעל, להב, צחי, לוטם, עלי, גיגי, סהר, ינאי, גיאת, יניב, גילי, צהלה, יטיב, שילת, בנצי, נירו, אליאב, אילן, שושי, לינוי, זהבה, יוני, שניר, ישע, גורן, רינת, יונתן, יגאל, פיני, נהורה, יראת, יניר, טמיר, עינן, חיות, סימי, לי, ניסן, רהב, רעי, אלי, ענת, מולי, שביב, רביד, איתם, אתיאל, פז, עברי, אתרוגה, נימי, מיתר, משב, לישר, עידור, מני, מורן, חילי, תניר, תם, הושע, טנא, פרחי, שמיל, זהבי, נאוה, יהלי, גלי, חיה, יזרח, ציבי, ליש, שלג, סער, זיק, פארה, שרונה, לישי, רוגל, אילני, ליהוד, אלוף, רמי, יחיאל, יגיל, רנן, אשל, אצילה, צמח, שרוני, דן, דריה, נירי, לירן, ריבי, ליהי, קובי, רתם, שלי, נגה, ליה, תהל, אראל, איתי, איתמר, בן, עירא, בינו, שרין, לירז, עתי, מיה, נולי, אוסי, נהרה, זהר, מתת, ירינה, רוני, לבונה, לאל, צבי, אחו, יתיר, יערית, עדה, אהבה, לירי, אמירם, שי-לי, אסי, קרנית, איטו, מישאל, אפרת, יורן, נוגה, ליאת, שקד, גרא, פסח, נפתלי, אביב, חליל, צהל, עינת, נהיר, ניתי, דני, דיה, ניביה, נויה, עופר, שאול, שמיר, יהל, ארד, ילי, ליעז, עובד, גילת, ינון, סתיו, יזהר, עירון, מרון, דידי, גב, גיתי, תגיל, חמד, קרני, עתר, משי, כוכב, כוכי, שמרת, עינר, קדם, חלי, גתית, יגב, גידי, דנור, מנור, יערה, זיוית, סנונית, ליגד, בועז, עילי, לידר, אלה, ירים, שלו, אשר, פועה, יונה, יבינה, ידין, דיתי, נריה, נתן, יעלה, צליל, חביב, אילת, פנחס, פאר, גד, קשת, אילה, גונן, רוית, רפאל, אשי, מוטי, אתי, נרקיס, אילי, שמרי, מאירי, להבה, אהד, עתיר, עירית, יוחאי, בצלאלה, נוב, לינורה, נירית, תמרה, זהרה, ניסו, אילונה, ימית, עזרי, לניר, שוני, בארי, ענבר, מתי, איתיאל, אראלה, תהילה, גני, לשם, תרי, בוקי, הילי, בירן, רילי, רינה, ירדן, דינור, שחם, צהלי, צאל, שאנן, רלי, גילאי, חיים, רפול, אדוה, ילין, ליאל, גורי, שילה, נור, שהר, אפק, יזרע, סגל, ששי, ליבי, צח, רזיה, יחיל, גילה, יהוא, ניבה, זלי, משיח, רפא, נטע, שוהם, תרין, תילי, חן, רומי, נמרוד, יער, שילב, שמר, תימי, מינה, גור, תאיר, בעז, פלאית, אמתי, אדיב, רביב, שילו, מתן, עילאי, ערבה, רן, סיני, לימי, סתוי, חנן, יערי, מטר, ינית, אריה, רוה, ניני, פלא, גינת, נוית, נירן, רוגע, שירין, שינו, יהבה, זיו, נילי, שושן, ליאב, איל, אורי, ניצן, בת-לי, שביט, יהלה, צילי, גבי, ניתאי, גיא, נירה, סיגי, גילעם, טולי, חצב, הלל, עינם, חנה, יניבה, ירונה, דדו, ענן, ערן, יריב, גרשון, אידו, מיקי, רם, יקירה, צילה, ציון, מירי, שי, רעם, עבריה, ניצה, מולה, ינוב, נדיר, שני, עמיתי, מאיר, ציפי, שמעונה, רשף, יסכה, אלירם, ענג, דב, דנה, נוני, אורנן, יקיר, שלגית, בילי, רפי, חוני, חיליק, ידידיה, רודד, הדי, פלג, נועה, רני, דרור, נעה, נסי, ניבי, בכור, בנימין, גמליאל, יאיר, הילאי, הדרי, ערד, איתנה, נורה, אמרי, לירונה, מרב, נעמה, שוקי, מרוז, מיטל, פנינית, ירדנה, נועד, גליל, כרם, זהרית, עמל, תניב, ידעיה, מיטב, נתיב, הלה, מורד, עילית, יעל-חן, תיגל, פשוש, מוני, דרומית, יונת, יפרח, רז, תימורה, ניב, הגר, עמירם, נדיב, אבישי, רונית, ינעם, ימימה, לחן, ינירה, לילך, הדס, מידד, מורית, ירון, מלי, עינב, זרי, שיזף, דודי, תור, גון, עזרא, נרי, עידר, ים, חדוה, נחי, לרין, יולי, זר, מורל, תום, שירה, תומר, אריק, עוז, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, מוקי, בר, חי

פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית
וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

שירים פלינדרומים

תום שמות

יְקום יחֱרב
הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר

הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים

הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
איש ממורמר

יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש

בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

תום, שירה, תומר, אריק, עוז, ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, רם, רומם, שיא, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, בר, חי, מוקי…

***

מות תום

תם, מודי, אופק, עוזיאלה, יחיאלה, תכלת, עפרה, תום, שני, נוי, לימור, מאיה, אושר, מגיד, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאל, חלי, שירי, מנוּ, רגב, הִלה, בת, לב, רעם, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מידר, חגי, אדם, רפי, לאה, ירדן, הילל, עמית, דוד, ירמי, אבירם, הוד, משה… הֻשמדו.

המרי בא – ימרידו דתי מעללי ה'
נדרי האל יפר. מדאיג
חרדים נטולי מענה מחו:
"ריבון יְקום, מה רב אָבדן!"

רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן
"לב נעצום", אמרו, "יתפקר"
ה' קיבץ נחנקי ציאניד
מערבל תבהלה בגרונם

ירי שילח
לאפר הרי מתים שרף
ערמת הרג התיר
שואה ליהודי עמי

"די! גְמר שואה!"
יאמרו מיליוני נשמות
"הרף! עת לכת ה'!"
לא יחיה, לא יזוע, קפוא ידום, מת.

***

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

משפטים פלינדרומים

פרוֹט פוֹרַט מי מת: השה, תמים – טרוֹף טוֹרַף.

***

אִבחן בצערה הר עצב נחבא.

***

בצער הצרוף פורץ הר עצב.

***

מי מת?! השה, תמים.

פלינדרומים נוספים העוסקים בשואה (אל שואה או שלא)

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית (1,111 מילים, 4,224 אותיות)

אודות ותודות (על פלינדרום-על)

מות תום (Name sold, I'd lose man)

פָּרוֹט פּוֹרַט מי מת, השמות רָכוֹז רוּכזו. נטש, ברח האור. צורחת חומה, שִגרה עדות אל-מת. בצער הצרוף פורץ הר עצב. תִּמלא תודעה רגש, המוח תחרוץ. רואה חרב שטן וזָכוֹר זוֹכר תום שה תמים – טָרוֹף טוֹרַף.

פָּרוֹט פּוֹרַט מי מת, השמות רָכוֹז רוּכזו. נטש, ברח האור. צורחת חומה, שִגרה עדות אל-מת. בצער הצרוף קיר הטיח שמות:
עדי, רום, שמואל, מורד, ברוך, בני, ערגה, דדו, עמירה, רובי, גוני, תבל, עֹנג, הללה, צלי, חרות, מגדיאל, פלד, גדליה, יוגב, יואל, דורי, לרום, שוש, יובל, ירבעם, עילם, רון, מיקה, דסי, חץ, נתיב, רז, שריג, נוח, צינה, חורב, שמואלה, נס, חרותה, ציקי, שמשון, יוחנן, עזז, נוה, אוהב, דניאלה, צֶפי, מעין, מרגול, מיקי, נגוהה, דֻבי, אֶשכר, דודי, ספי, דיצה, מילי, חסינה, יפרח, פרח, שי, שריד, ארצי, סיגל, עדן, רומיה, אפרים, חני, אלון, מזל, חזי, צוריאל, רחמים, יוספה, מעוז, שחף, עֻזי, שחל, בלהה, אריאל, צפנת, תדהר, בשמת, תמיר, מגל, מודי, אופק, עוזיאלה, יחיאלה, תכלת, עפרה, תום, שני, נוי, לימור, מאיה, אושר, מגיד, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאלה, חלי, שירי, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, עוגן, רענן, מוֹטה, איה, לָאֵל, דב, זאבה, רותם, גומֶא, ברקת, שגית, נוגית, מוּלה, גפן, מזי, מנוּ, רגב, הִלה, בת, לב, רעם, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רחביה, מישר, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מידר, חגי, אדם, עשור, מלי, חגית, יוסי, נדיר, חמדה, רצון, לילך, עודד, דובב, כוכב, רחל, ליחֵן, גלילה, תו, ינוּר, טלמור, מורג, סמי, משי, רע, שחר, צלילה, אבי, אלחי, שמעון, כוכי, הדס, יון, עמיר, זך, אביה, ליהיא, ראם, יסעור, רועי, שבח, רוֹמה, דנה, עוזי, אור, שיא, רפי, לאה, ירדנה, חדוה, אבירם, הילל, עמית, דוד, ירמי, רם, רומם, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, לְבנה, גורה, יהלום, עתר, שאולה, ציפי, עֹז, גת, רותה, שפע, שרה, שפר, מצליח, יריב, עֶרי, נועם, דולב, סול, אמיר, יבשֹם, ישֹישֹ, יותם, תומי, דור, שיאל, דוב, אבישי, אלמוג, עִדית, עמיקם, משה, נעם, ליבא, אריק, עוז, אוהד, חוף, שחק, נֹח, דליק, תור, אבידע, רשף, נופר, חמי, רזי, אנוש, דגן, מירי, גבע, צוף, תובל, עדיה, רבקה, ברק, ינוּב, נחום, עדינה, אבִים, רות, אביטל, שמירה, תומר, יואב, הדר, חובב, יוהד, מלכה, טל, עמיאור, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, ריקי, ינירה, ירין, מרים, ענוג, נורית, ירוֹם, מירו, אבידן, מענית, ירים, ימימה, רומית, נחל, עיתי, ליעד, עירן, בינה, יָדפת, ינין, פלגית, תימור, דר, שירז, עמל, תניב, ידעיה, נוני, ליעז, עובד, גילת, ינון, סתיו, יזהר, עירון, מרון, דרי, שלגית, בילי, חוני, אחו, יתיר, יערית, עדה, אהבה, לירי, אמירם, שלו, אשר, פועה, יונה, ידין, דיתי, נריה, נתן, יעלה, צליל, חביב, אתלי, יאלי, גליל, כרם, זהרית, עינר, קדם, חי, חיליק, ידידיה, רודד, הִדַּי, פלג, נועה, רני, דרור, נעה, נסי, ניבי, בנימין, גמליאל, יאיר, הילאי, הדרי, ערד, איתנה, נורה, ארבל, אפרת, יורן, נוגה, ליאת, שקד, גרא, פסח, נפתלי, אִמרי, לירונה, מרב, נעמה, שוקי, מוני, דידי, גב, גיתי, תגיל, טהר, ורדה, נוריה, נחמן, יעל, להב, צחי, לוטם, עֵלי, גיגי, סהר, ינאי, גיאת, יניב, גילי, צהלה, יטיב, שילת, בנצי, נירו, אליאב, אילן, שושי, לינוי, זהבה, יוני, שניר, ישע, גורן, רינת, יונתן, יגאל, פיני, נהורה, יִראָת, יניר, טמיר, עינן, חיוּת, סימי, לי, ניסן, רהב, רעי, אלי, ענת, מולי, שיראל, אָשִי, מוטי, אתי, נרקיס, אילי, שביב, רביד, אֵיתם, אתיאל, פז, עברי, אתרוגה, נימי, מיתר, משב, לישר, עידור, מני, מורן, חילי, תניר, תם, הושע, טנא, פרחי, שמיל, זהבי, נאוה, יהֳלי, גלי, חיה, יזרח, ציבי, ליש, שלג, סער, זיק, פארה, שרונה, לישַי, רוגל, אִילני, ליהוד, אלוף, רמי, יחיאל, יגיל, רְנן, אשל, אצילה, צמח, שרוני, דן, דריה, נירי, לירן, ריבי, ליהי, קובי, רֹתם, שלי, נגה, ליה, תהל, אראל, איתי, איתמר, בן, עירא, בינו, שרין, לירז, עַתַּי, מיה, נולי, אוסי, נְהרה, זהר, מתת, ירינה, רוני, להבית, נהר, יהב, בהירה, נתיבה, לינורה, נירית, תמרה, זהרה, ניסו, אֵילונה, ימית, עֶזרי, לניר, שוֹני, בארי, ענבר, מתי, איתיאל, אראלה, תהילה, גני, לשם, תרי, בוקי, הילי, בירן, רִילי, רינה, ירדן, דינוֹר, שחם, צהלי, צאל, שאנן, רלי, גילאי, חיים, רפול, אַדוה, ילין, ליאל, גורי, שילֹה, נוּר, שהר, אפק, יזרע, סגל, ששי, ליבי, צח, רזיה, יחיל, גילה, יֵהוא, ניבה, זלי, משיח, רָפָא, נטע, שוהם, תרין, תילי, חן, רומי, נמרוד, יער, שילב, שמר, תימִי, מינה, גור, תאיר, בֹּעז, פלאית, אמִתי, אדיב, רביב, שי-לי, אסי, קרנית, איטו, מישאל, ארי, שילו, מתן, עילַאי, ערבה, רן, סיני, לימי, סתוי, חנן, יערי, מטר, ינית, אריה, רוֶה, ניני, פלא, גינת, נוית, נירן, רוגע, שירין, שינוֹ, יְהבה, זיו, נילי, שוֹשן, ליאב, איל, אורי, ניצן, בת-לי, שביט, יהָלה, צילי, גבי, ניתאי, גיא, נירה, סיגי, גילעם, טולי, חצב, הלל, עֵינם, חנה, ירונה, דרורה, טלי, גִתית, יָגב, גידי, דינו, מיקו, שֹהם, עֵנב, רמה, נוּרי, לירם, אילת, פנחס, פאר, גד, קשת, אילה, גונן, רוית, רפאל, בר, אהרונה, נתי, אדר, עירד, היא-לי, הָרַי, אילאיל, מגן, ימין, ביבי, ניסנה, עָנר, ורדי, נרה, עונג, לפיד, הד, דורה, ידיד, יקי, ליחי, חמד, קרני, עתירה, זמר, כְּליל, גיל, איילת, אביב, חליל, צהל, עינת, נהיר, ניתי, דני, דיה, נויה, עופר, שאול, שִמרי, מאירי, להבה, אֹהד, עתיר, עירית, יוחאי, נוֹחי, ליבת, יגל, שיר, דנור, מנור, יערה, זיוית, סנונית, ליגד, בועז, עילַי, נונה, יעד, יבין, תלם, עזֶר, ישר, דרומית, תיגל, פנינית, פדיה, ניב, נריעד, עילית, יעל-חן, תימורה, מימי, מירית, ינעם, נדיב, אור-ים, מורית, ירון, גוֹן, עמירם, ניריה, ריני, יקירה…

ילדים על גברים ובנות סֻדרו. רואים עלטה. כֻּלם דהו, יבבו (חרדה באויר, מָות הֵרים שֶלט). יבֹא תורם, יבֹא – הן ידע מוח נבון: יקרב הקבר (היֶדע לִבות פוצע). בגירים נגד שונאי זרים חרפו נפש.
רעד יבֹא – רותק ילד, חנק חש. פוחד הוא, זועק ירא: "אבי, למען השם!" מקים עתיד עגום לא ישיב. אבוד לא ישרוד, ימות. מתו ישישים – שבירים אלו סבלו דם, עוני, רעב. ירי "חילץ" מרפש.

הרֶשע פשה. תורת גזע יפיץ הלוא שר תעמולה; יהרוג הנבל, ירצח תפילה. צילק דתי מר, ממורמר. ימרידו דתי מעללי ה', מרי בא. הודח ה', נדרי האל יפר איש.
רואי זועה נדהמו: רחב שיעור רוע – סימא ראיה. ילהיב אכזרים עִנוי סד. היכו כנוע, משיח לא יבֹא. הליל צרח, שערי שמים סגרו מרום לטרוניות. הליל גנח, ילל. חרב כוכב בודד, דועך ליל.

נוצר הד. מחריד ניסוי (תיֵּג חיל מרושע), מדאיג. חרדים נטולי מענה מחו: "ריבון יְקום, מה רב אָבדן!" רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן. "לב נעצום", אמרו, "יתפקר".
רשימה יבחר ה', קיבץ נחנקי ציאניד (מערבל תבהלה בגרונם): יזמן פג; הלומת יגון תיגש, תִּקרב אמו – גם תורה בא, זבד לאל היא – ה' טומן; נער נגוע, ילד עירום – ישייך אל מרום. ירי שילח ה', לאפר הרי מתים שרף, ערמת הרג התיר – שואה ליהודי עמי.

"די! גְמר שואה!" יאמרו מיליוני נשמות, "הרף! עת לכת!" ה' לא יחיה, לא יזוע, קפוא ידום לגמרי; מת, תם. שבר – הדת תנֻפץ. לא יִראָה הלב לחש, יזעף (חש זועם).
הפסו ימי מחר?! לא ירוץ – יזחל זמן ולא ינחם, ירפא. הימור: נדע לגיֵּס יצר אדיר שיש.

חֹרף חֹרפי הניס חיָּלים. הציָּד יפסיד ודרך שאִיבד ההוגן יקים לו, גרמני עם יפצה (לא ינדב הוא הון). זז ענן, חוינו שמש. יקיצה. תור חֹסן – הלאום, שברוח הניצחון גירש זר בית נצח יסד, הקים. נורמלי עם עברי – לבו ישוש (מורל ירוד לאויב גוי).
הילד גדל. פלא יֻדגם. תור חיל צה"ל להגן על בתינו. גיבור הרי מעודד: הגרעין בכור בדרום, לאום שמוּר – ידע.

תום שחיטה. רִיק. פורץ הר עצב. תִּמלא תודעה רגש, המוח תחרוץ. רואה חרב שטן וזָכוֹר זוֹכר תום שה תמים – טָרוֹף טוֹרַף.

מילים מאותן משפחות בעלות גימטריה פלינדרומית

טובה (22), יהוא* (22), יהבה* (22), חביב* (22), גל* (33), אגם (44), אליאב* (44), יגאל* (44), מיה* (55), טולי (55), נדיב* (66), מזל* (77), עז* (77), זבולון (101), פלא* (111), צאל* (121), עילאי* (121), נועה (131), מלכיאל* (131), אסף (141), אסיף (151), פועה (161)*, ציונה (161), סימונה (171), בר* (202), ברי* (212), זהר* (212), אורה (212), אוריה (222), אראל* (232), מרב* (242), אריאל* (242), ליאורה* (252), מירב* (252), בירן* (262), זמירה (262), עברי (282), צבר* (292), אבישי* (323), אשבל (333), שקד (404), אביאת (414), גיאת* (414), זהבית (424), דלית* (444), דנית (464), עדית (484), עידית (494), שרה* (505), שירה (515), עתליה (515), שפרה (585), שוש* (606), רוית* (616), שושי* (616), ששון* (656), נורית* (666), רעות (676), שמשון (696).

פלינדרומים

יון*, נוי* (66); נחל*, לחן (88); רות*, תור* (606); רומית*, תימור (656).

אנגרמות

ליהי*, הילי*, יהלי* (55); מלאכי*, מיכאל (101); אהרון*, נאורה, אורנה (262);
יריב*, ריבי* (222); רותם*, תומר* (646).

* כל השמות שמסומנים בכוכבית מופיעים בפלינדרום הארוך ביותר בעברית.

***

אלף (111), אפס (141), אלפיים (161) ארבעים (323), שלוש (636), שלושים (686), שמונה מאות (848).

***

טלה (44), עז (77), סנאי (111), חילזון (111), דבור (212), טיגריס (292), עכבר (292), סוס יאור (343), חתול (444), צפרדע (444);
תור (606), שלשול (666);
סייח (88), בכר (222);
צאן (141).

***

עפולה (191), גדרה (212), אריאל (242), גן-נר (303), כפר סבא (363), געש (373), גבעתיים (535), נתניה (515), באר שבע (575), ראש העין (636), ראש פינה (646), נתיבות (868), פתח תקוה (999).

***

גל (33), אגם (44), ימה (55), נחל (88);
אי (11), חולית (454);
אניה (66), גלשן (383);
זרימה (292), רחצה (303), שחיה (323).

***

סוּפה (151), שלג (333), גשם (343).

***

זיין (77), שגל (343), התעלס (565).

***

צמא (131), רעב (272).

***

אלף (111), דלת (434).

***

מילים פלינדרומיות מאותה משפחה
סידרת פלינדרומים גם בגימטריה

צייץ מילים, צייץ!

מחווה לאבינעם יגור (לכל המחוות)

רצוי, ראוי שיואר יוצר
הִפּוכופֹּה
אבינעם למעני בא
תום אות – מילים תואמות

הלימת-מילה
כותב בתוך
ציוץ מצויץ
תור חת, פחד מִדחף-תחרות.

עדי פוסק, סוף ידע

מסידרת לזכר

נֻטר סרטן
ידע עדי
עקשת המחלה, לחמה. תשקע
ידעך עדי
הלך וכלה

שלח יד עדי (חלש,
לא "שפן") בנפש, אל
תום קרב, רק מות
רִפא. הפוגה (פרש). נשרפה גופה, אפר
רואה האור*.

* השיר הראשון שביקש עדי טלמור שישמיעו לזכרו הוא: "לראות את האור"